GVB 498, Lijn 17, standplaats Willemsparkstation, circa 1916

Foto: onbekend (verzameling René van Lier)

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 3 (401-452, 471-500)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 401-452, 471-500

Serie:
401-452, 471-500 (later 619-700)
Type: Aanhangrijtuig
Bouwjaar: 1911-1913
Fabrikant wagenbak 401-420 & 471-500
(later 619-638 & 671-700):

Waggonfabrik Uerdingen, Düsseldorf(Deutschland)
Fabrikant wagenbak 421-430 & 431-452
(later 639-648 & 649-670):

Werkspoor, Amsterdam
Aantal: 82 stuks (verdeeld over 4 leveringen)
Uitvoering: tweerichtingtram
Lengte: 7900 mm(zonder stootbeugels)
Lengte:
8260 mm(met stootbeugels)
Lengte Wagenbak:
5200 mm
Lengte Balkons:
1350 mm
Lengte:
8550 mm(zonder stootbeugels, verlengde 620)
Lengte:
8910 mm(met stootbeugels, verlengde 620)
Lengte:
1675 mm(balkons na verlenging, wagen 620)
Lengte:
8620 mm(zonder stootbeugels,
overige verlengde wagens)
Lengte:
8980 mm(met stootbeugels, overige verlengde wagens)
Lengte:
1710 mm(balkons na verlenging, overige wagens)
Breedte:
2050 mm
Hoogte:
3090 mm
Breedte instap voorbalkon:
830 mm
Breedte instap achterbalkon:
590 mm(dubbele deuren, na verlenging)
Totale breedte achterdeurpartij:
1290 mm(dubbele deuren, na verlenging)
Radstand:
2500 mm
Wieldiameter:
770 mm
Ledig gewicht:
5.700 kg
Passagiersindeling:
20-24In de periode 1911-1913 werden door 3 leveranciers in totaal 100 bijwagens afgeleverd, verdeeld over 18 open aanhangrijtuigen(welke behandeld worden in serieblad 302) en 82 gesloten bijwagens, die in 4 series werden afgeleverd. Vanwege het feit dat door het GVB de serie als één serie behandeld werd, worden deze 4 series gezamenlijk in dit serieblad behandeld.
In 1911 leverde Werkspoor 10 bijwagens, met de nummers 421-430. In 1912 werden ze gevolgd door 22 bijwagens, geleverd door Werkspoor, met de nummers 431-452, tevens de 18 open bijwagens(seriblad 302), geleverd door Allan met de nummers 453-470.
In 1913 werden de resterende 50 bijwagens geleverd door de Wagonfabrik Uerdingen, waarbij de wagens de nummers 471-500 en de door de geplande ombouw en vernummering tot motorwagens vrijgekomen nummers 401-420.
De 4 serie-leveringen waren geheel gelijk aan elkaar, met de uitzondering dat de wagens 421-430 vier zijruiten bezaten, waarbij de middelste 2 groter waren dan de buitenste 2, terwijl alle overige wagens 5 zijruiten bezaten van ongelijke grootte. Al snel kregen de 82 bijwagens de bijnaam "typewagens" toebedeeld. Na de aflevering van de vijframige exemplaren werden de 10 vierramers al snel de kleine typewagens genoemd. De wagens waren bij aflevering voorzien van langsbanken, waarop in totaal 20 passagiers een zitplaats konden bemachtigen. Verder was in de wagen plaats voor 6 staande passagiers en op de balkons elk 9 staanplaatsen, hetgeen een totaalcapaciteit opleverde van 44 passagiers.

In de begintijd waren er bij de Gemeentetram bepaalde ideeën mbt. het nummerschema. In 1912 maakte men een schema op om de paardetrambijwagens, die nog in de oude nummering(AOM-nummers) reden hogere nummers te geven in de 500- en 600-reeks. De elektrische nieuw gebouwde bijwagens werd dan de reeks 401-500. In 1916 werd dit nummerschema wederom gewijzigd. De serie 400 verschoof naar de 600. De reeksen 401-420, 421-430, 431-452 en 471-500, identiek aan elkaar op de ruiten na, werden één nieuwe serie 619-700(de open aanhangers 453-470 werd de reeks 601-618), waarbij de vernummering plaatsvond in de periode 1916-1918.

In 1920 verviel het zijkoersbord op de bijwagens.

Om de groeiende vervoersvraag op de EMW-tramlijnen(lijnen met éénmansbediening) op te vangen werden in 1927 de bijwagens 628-657 technisch zodanig gewijzigd dat zij dienst konden doen achter éénmanswagens. Deze bijwagens kregen een bijwagensignaal, hetgeen inhield dat de conducteur met dit elektrische signaal een groen lampje bij de bestuurder kon inschakelen, waardoor deze wist dat de bijwagen vertrekveilig was.

Pas in de periode 1926 t/m 1929 werden bij deze rijtuigen balkondeuren aangebracht, waarmee de rolzeilen op de balkons verdwenen.

In 1932 werd het EMW-tijdperk afgesloten en werd de elektirsche EMW-inrichting op de bijwagens 628-657 buiten gebruik gesteld.

In 1931/1938 werden de meeste wagens blauw/grijs geschilderd en verloren daarmee hun donkerblauwe kleurstelling en de fraaie bruine houtkleurige zijpanelen met de fraaie beschildering. Een 26-tal wagens, die inmiddels buiten dienst waren gegaan, werden niet behandeld.

In 1933 werden ruim 20 bijwagens uit deze reeks buiten dienst gezet door materieeloverschot.

Eind 1935 werd bijwagen 634 ingericht als reclame-bijwagen en reed sindsdien met Union-motorwagen 86 regelmatig door de stad als rijdend reclame-object. Alhoewel reclamebijwagen 634 al sinds december 1935 provisorisch als zodanig onderweg was, werd de wagen pas in 1937 definitief als zodanig aangemerkt.

Voor de dienstuitvoering medio juni 1938 waren benodigd 22 kleine typewagens reeks 619-700, wat dus een reserve betekende van 47 stuks. In dit licht bezien wekte de aanvraag tot sloop in 1939 van 20 kleine bijwagens geen verbazing. In december 1938 stonden inmiddels buiten dienst de wagens 621, 622, 624, 626-628, 630, 633, 639, 645, 651, 653, 656, 657, 661, 662, 668, 670, 674, 675, 681, 683, 685, 692, 698 en reclamewagen 634. Op 4 juli 1939 werd aan de Gemeente een voorstel gedaan tot afvoer van 30 wagens uit de serie, waarvan 26 wagens nog in bruin/donkerblauwe kleurstelling waren. Dit betrof de bovengenoemde wagens. Op vrijdag 14 juli 1939 besloten Burgemeester en Wethouders in overeenstemming met het advies der Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentebedrijven de directeur der Gemeentetram te machtigen tot het slopen van (50 motorwagens en) 20 bijwagens. Het slopen van de bijwagens werd echter dat jaar niet uitgevoerd.

Begin 1939 kwam men bij de GTr op het idee bijwagens van de serie 619-700 te gaan moderniseren. Oorspronkelijk wilde men alleen de bordessen vergroten door ze een rechthoekige vorm te geven onder handhaving van de bestaande lengtematen. Daarbij zou, gezien in de rijrichting, linksvoor en rechtsachter de enkelvoudige in-/uitstap vervangen worden door een dubbele. De geplande bordesvergroting bij een lengtemaat van 1350 mm leverde een zodanig balkon op, dat een passagier die bij de ingang op het achterbalkon stond, geen houvast zou hebben. Vervolgens dacht men de balkons van 1350 mm naar 1600 mm te brengen, doch men achtte dit niet voldoende en men streefde naar een balkonlengte van 1650 mm.
Tenslotte bracht men de lengte op 1675 mm. Bijwagen 620 werd het proefkonijn, waarbij tevens de afveerconstructie werd gewijzigd en verbeterd. De wagen werd in 1940 op lijn 1 in dienst gesteld, waarbij de wagen in eerste instantie nog zijn langsbanken behield. De capaciteit vergrootte zich tot 20 zitplaatsen op de beide langsbanken, 12 staanplaatsen per balkon en 12 staanplaatsen in de wagen, totaal dus 56 plaatsen(20-36).
Teneinde de vervoerscapaciteit op lijn 1 te vergroten werd de mogelijkheid onderzocht binnen de door de Leidsestraatwisselplaatsen opgelegde beperkingen ten aanzien van de tramtreinlengte, een bijwagen van het type 619-700 zodanig te verbouwen, dat door het vergroten van de balkons en het eventueel aanbrengen van dwarsbanken meer passagiers konden worden vervoerd. Mede hiertoe was bijwagen 620 aan elke zijde 32,5 cm verlengd, waarbij de balkons tevens een uitgebouwde, vierkantachtige vorm kregen. Ook werd daarbij het onderstel gewijzigd, waarbij o.a. een verbeterde bladvering werd toegepast. De verbouwingskosten werd op fl. 2500,- geraamd.
De proef met de verlengde 620 werd als positief ervaren, zodat men nog 2 wagens verbouwde. Deze wagens kregen echter nu een balkon van 1710 mm lengte, zodat de 620 als enige verlengde wagen iets korter was dan de rest. Tevens werden hierbij de langsbanken vervangen door dwarsbanken met een capaciteit van 18 zitplaatsen, 12 staanplaatsen per balkon en 16 staanplaatsen in de wagen, totaal dus 58 plaatsen(18-40). De 620 kreeg op 12 juli 1941 alsnog dwarsbanken.

Op 30 juni 1941 ging een brief uit naar de Wethouder voor de Gemeentebedrijven met het verzoek tot ombouw van 20 bijwagens. De kosten van de ombouw bedroeg fl. 2500,- per wagen, waarvan ruim fl. 1200,- arbeidsloon betrof. De 620 kwam al gereed in 1920 en de 619 kwam op 11-12-1940 in dienst en de 621 op
17 mei 1941. Dus in feite werd het verzoek tot ombouw pas gedaan toen er al drie wagens - bij wijze van proef - waren gewijzigd. Op 4 juli 1941 ging de Regeringscommissaris voor Amsterdam akkoord met het voorstel van de GTr-directie om een 20-tal bijwagens uit de serie 619-700 te vergroten. Hiervoor werden de volgende bijwagens uitgezocht, tw.:
      - In 1940: de wagens 619 en 620
      - In 1941: wagen 621
      - In 1942: de wagens 622-624, 626, 627, 630, 632 en 638(hierbij werd vanwege de slechte staat van wagen 622 een nummerwissel
                         met de 695 uitgevoerd en de 695 als 622 verbouwd)
      - In 1943: de wagens 625, 628, 629, 631 en 633-637(ook hierbij werden de slechte wagens 628, 633 en 634 geruild met de 649, 650
                         en 652 en vernummerd)
Tenslotte werden na deze 20 wagens nog 5 stuks verlengd uit de vierramerserie 639-648, tw. in 1944: de 639 en 641 én in 1946 de wagens 642, 645 en 648.
Al deze rijtuigen kregen dus met 36 cm verlengde balkons met een totale lengte 8620 mm(wagen 620 behield als enige dus met 32,5 cm verlengde balkons met een totale wagenbaklengte van 8550 mm).

Op 14 juli 1939 gaven B&W machtiging tot slopen 20 bijwagens reeks 619-700. Uit die te slopen kandidaatwagens werden de 662-667 nog goed genoeg bevonden voor de verkoop aan de NZH in 1940. Pas in 1941 werden ingevolgde de bovenvermelde machtiging 12 bijwagens,tw. de bijwagens 622(als 695), 628(als 649), 633(als 650), 653, 661, 668, 670, 674, 681, 682, 685 en 698. gesloopt, waardoor in totaal 18 rijtuigen van de te slopen 20 stuks uit het wagenbestand werden gehaald. De laatste twee te slopen wagens werden nu vergeten, totdat zich in 1943 een zeer bijzondere situatie ontpopte, waarover later meer.

Op 19 augustus 1940 werden de 662-667 door de NZH opgehaald. Ze werden voor een totaalbedrag van fl. 2500,- overgenomen. In de periode van 16-11-1940 t/m 11-04-1941 werden de zes bijwagens onder de nummers B31-B36 in dienst gesteld op de Haarlemse stadsdienst tussen het Soendaplein in Haarlem en Heemstede. Tgv. de opheffing van die stadsdienst kwamen de wagens per 1 november 1948 buiten dienst te staan. Per 1 mei 1941 werd de brandverzekering opgezegd voor de 12 bijwagens 622, 628, 633, 653, 661, 668, 670, 674, 681, 682, 685 en 698.

In 1940 werd de 699 als enige niet verlengde bijwagen voorzien van dwarsbanken.

Op 12-09-1941 verleende B&W het akkoord tot het slopen van 6 bijwagens, die ook als sinds 1933 buiten dienst stonden, teneinde opslagruimte te verkrijgen. De wagens werden aangeboden aan Arnhem. Al op 19 september 1941 bevestigde Arnhem de aankoop van de 6 bijwagens. De GTA kon nu immers deze wagens verkopen omdat er een sloopvergunning aanwezig was! De rijtuigen werden naar Arnhem verzonden tussen 19 september en 15 oktober.
Dit betrof de wagens 651, 654, 656, 657, 675 en 683, die bij de GETA in dienst kwamen onder de respectievelijke nummers 105, 104, 106, 102, 101 en 103.
De brandverzekering werd opgezegd per 15-10-1941 en deze datum wordt dan ook als formele afvoerdatum beschouwd.

In 1942 kwam door materieelgebrek de bruin/blauwe 639 weer terug in dienst, na jaren van stilstand en werd niet lang daarna alsnog blauw/grijs geschilderd.
De wagen kwam in 1944 zelfs in aanmerking voor de ombouw tot verlengde balkons, zoals hierboven al vermeld.

Op 11 maart 1943 wilde de GETA opnieuw 6 bijwagens kopen of huren. Op 17 maart 1943 gaf het GVB aan dat er nog 3 verkocht konden worden. Evenwel was één daarvan zwaar beschadigd door een aanrijding, terwijl de tweede zonder wielen en assen was. De derde was verbouwd tot reclamewagen, doch zou eventueel voor de GETA in orde gemaakt kunnen worden. De GETA gaf aan ze te willen overnemen en dan zelf te repareren. Op 25 maart 1943 werd het geheel beklonken, waarna de wagens 691, 693 en 634(formeel als 652, maar in de praktijk nog steeds als 634 genummerd) naar Arnhem werden verzonden. Gezien de voorhanden zijnde sloopvergunning van nog 2 wagens, konden deze twee rijtuigen wel verkocht worden. Bijwagen 634(lees: 652) was al geruime tijd reklamewagen en maakte geen deel meer uit van het personenwagenbestand. De wagens 634/652, 691 en 693 kregen bij de GETA de nummers 107-109 toebedeeld.

In 1943 verloren de wagens door houtgebrek tijdens de tweede wereldoorlog hun zijbaanschuivers, welke na de oorlog niet meer werden teruggeplaatst.

Op 10 september 1943 werd door de bezettingsmacht vanuit het Duitse Breslau verzocht tot de overname van 6 motorwagens en 6 open bijwagens. In aansluiting hierop verzocht het trambedrijf zelf de volgende dag om de levering van 8 dichte bijwagens i.p.v. de 6 open bijwagens, tw. de wagens 689, 690, 692, 694, 696, 697, 699 en 700. Op 14-09-1943 gaven de Duitsers toestemming om de gevraagde 14 wagens aan Beuthen te verkopen. De bijwagens werden verkocht voor fl. 6.000,- per stuk. Hiervan reden de 690, 692, 694, 697 en 700 op 28-09-1943 zelfs nog gewoon op lijn 5, de 689 en 699 verbleven op dat moment in de CW en de 696 stond in de remise Lekstraat. De verzending geschiedde per spoor en werd verricht in de periode 12-11 t/m 27-11-1943, tw. op 12-11 de 694, op 16-11 de 696 en 699, op 18-11 de 700, op 21-11 de 689, op 25-11 de 697 en op 27-11 de 690 en 692. Na de oorlog verviel het trambedrijf van de Schlesiche Kleinbahn in Beuthen, gelegen nabij Kattowitz aan het nieuwe Polen en werd Kattowitz vernaamd naar Katowice en Beuthen werd Bytom. Het tramnet werd samengevoegd tot één groot regionaal tramnet onder regie in Katowice. De semi-gevorderde wagens konden daardoor na de oorlog niet gerepatrieerd worden.

Op zondag 17 september 1944 kwam er een abrupt einde aan het trambedrijf in Arnhem als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens de Slag om Arnhem. Doordat de stroom uitviel, strandden de paar trams die in de stad onderweg waren en deze werden naderhand beschadigd. Door beschietingen nabij de Rijnbrug werd de tramremise met daarin het grootste deel van het wagenpark in brand geschoten, waardoor er slechts verbrande wrakken overbleven. Na de bevrijding werd het trambedrijf niet hervat. De nog bruikbare spoorstaven werden aan andere trambedrijven verkocht; de overige resten, waaronder ook de 9 overgenomen ex-Amsterdamse typewagens, werden gesloopt.

Wegens elektriciteitsgebrek tijdens de tweede wereldoorlog werd op 09-10-1944 de tramdienst in Amsterdam geheel gestaakt. Om het vervoer in Duitsland bij de trambedrijven aldaar rijdende te houden besloot de Duitse bezettingsmacht dat o.a. Nederland volgens "das Reichsleistungsgesetz" 20% van haar rollend materieel moest afstaan aan die voornoemde in nood verkerende Duitse trambedrijven. Dit hield in, dat van de 55 nog aanwezige wagens er 11 moesten worden ingeleverd. Het GVB koos deze zodanig uit, dat de gemoderniseerde exemplaren buiten schot bleven. In totaal werden slechts 10 stuks gevorderd. De bijwagens 647, 655, 660, 672, 676-680 en 688 werden gevorderd. Het opladen van de wagens begon eind december 1944. Bijwagen 688 werd op 11 december 1944 naar de Plantage Doklaan gebracht en aldaar bij de oplaadplaats als schaftlokaal in gebruik genomen. Aan de Plantage Doklaan, achter Dierentuin Artis, werden de wagens deels op spoorwagons geladen voor het transport naar Duitsland. Een andere lading ging per schip. Op 30-12-1944 werden de 676 en 679 als eerste in het schip geladen.
Op 02-01-1945 volgden de bijwagens 660, 672 en 677 én op 3 januari werden nog de aanhangrijtuigen 678 en 655 ingeladen. Nadat die 2 bijwagens waren toegevoegd, bleek het schip met de 20 tramwagens(9 Union-motorwagens, 4 kleine middeninstapbijwagens en deze 7 typewagens) de maximum laadcapaciteit te hebben bereikt. De alsnog aangevoerde bijwagen 647 bleek dus niet mee te kunnen en werd pas op 22-01-1945 per spoor afgevoerd. De vrachtboot, genaamd "Celebes", is op 4 januari 1945 vertrokken. In Emden zijn van de 20 tramwagens 7 motor- en 9 bijwagens overgeladen in het schip Lehnkering XIV. In het schip Celebes bleven derhalve achter: de motorwagens 32 en 59, tevens de bijwagens 655 en 677. De tramwagens werden later teruggevonden in Dortmund terwijl de wagens 677 en 655 die Bremen als eindbestemming hadden deze bestemming door de oorlogshandelingen nooit hebben bereikt. Na het beëindigen van de materieeltransporten op 26 februari 1945 werd ook rijtuig 688 door de Duitsers weggehaald en opgeladen voor vervoer naar Duitsland. De wagen is echter niet verder gekomen dan Emden, waarschijnlijk ten gevolge van oorlogshandelingen. Geen van de Amsterdamse gevorderde trams heeft in de oorlog in Duitsland gereden. Het merendeel kwam in zwaarbeschadigde Duitse tramremises terecht en enkele niet verder dan het spoorwegemplacement. Na de oorlog echter hebben verschillende wagens wel dienstgedaan. Van de typewagens is niet bekend of deze in Dortmund hebben gereden, maar in Dortmund hebben wel Amsterdammers in de dienst gereden.

Na de oorlog werd de tramdienst in fases hervat en met behulp van de geallieerden werd een speurtocht op touw gezet om de gevorderde exemplaren terug te halen. In de periode 14-07-1945 t/m 20-05-1946 kwamen vrijwel alle wagens terug, waarbij enkele fors beschadigd bleken te zijn geraakt bij de oorlogshandelingen in Duitsland. Van de 19 wagens(men beschouwde de 8 wagens die naar Beuthen waren verkocht ook als repatrianten) keerden uiteindelijk 9 exemplaren(de 8 in Bytom verblijvende wagens konden door de Westerse geallieerde niet worden teruggehaald, omdat daar de Russische geallieerden als bezettingsmacht fungeerde) terug, alleen de 680 keerde niet terug en werd in 1947 uit het bestand geschrapt. De 655 en 677 werden teruggevonden in de door de Duitsers gevorderde boot Celebes, gelegen in de haven van Emden, en de 688 op het emplacement van Emden. Via Delfzijl is de 688 uiteindelijk eind augustus 1945 in Hengelo gearriveerd, waarna op 17 september 1945 de NS/Hengelo opdracht gaf de wagen naar Amsterdam/Haarlemmermeerstation te zenden. Uit archiefstukken blijkt dat de 688 bestemd was geweest voor Dortmund. Alle wagens kwamen na herstel weer in dienst, waarbij de 677 zelfs rechtstreeks na aankomst in dienst kon worden gesteld.

Na de oorlog had men hierdoor de beschikking over 39 typebijwagens, later aangevuld met de 9 gerepatrieerde en herstelde bijwagens, waarmee het totaal op 48 kwam. Beschikbaar waren nog de wagens 619-621, 622(ex-695), 623-627, 628(ex-649), 629-632, 633(ex-650), 634(ex-652), 635-639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 655, 658-660, 669, 671-673, 676-679, 684 en 686-688, waarbij de onderstreepte exemplaren een verlengd balkon bezaten.

In 1948/1949 werden de onverlengde bijwagens geleidelijk buiten dienst gesteld. De 643 ging zelfs al aan het eind van de zomer van 1947 aan de kant.
In 1948 gingen buiten dienst: 640(3e kwartaal), 646(2e kwartaal), 659(3e kwartaal), 671(2e kwartaal), 677(4e kwartaal), 679(3e kwartaal), 684(2e kwartaal), 686(3e kwartaal), 687(3e kwartaal). In 1949 volgden de 644(3e kwartaal), 647(2e kwartaal), 655(3e kwartaal), 658(2e kwartaal), 660(2e kwartaal),
669(3e kwartaal), 672(3e kwartaal), 673(3e kwartaal), 676(3e kwartaal), 678(3e kwartaal) en 688(3e kwartaal).
Ook van de verlengde bijwagens werden 5 exemplaren buiten dienst gesteld, zodat er uiteindelijk 20 stuks overbleven. In het laatste kwartaal van 1949 gingen de 631 en 633 buiten dienst en in de zomer van 1950 volgden de 627, 632 en 638.

Ondertussen werden de andere verlengde bijwagens in 1949/50 voorzien van een ingekorte voorste koppeling, waardoor de bijwagens nu 8760 mm lang werden, zodat ze met de eveneens hiertoe aangepaste 356-ers, waarvan de achterste koppleing was ingekort, als kortgekoppeld stel toch dienst konden doen op de Leidsestraat-lijnen 1 en 2 en hierdoor nu met 2 stellen op de brug pasten. Hiermee vervielen de Union-motorwagens als trekkracht. Als eerste stel kwam het stel 385+620 als zodanig in dienst op 31-12-1949 op lijn 1.

In 1950 werden afgevoerd naar de sloop: de 627, 631, 633(ex-650), 640, 643, 644, 646, 647, 655, 658-660, 669, 671-673, 676-679, 684 en 686-688. De 632 en 638 verbleven nog tot in 1952 in de remise Nieuwe Achtergracht, alvorens gesloopt te worden.

Begin 1955 ging de 648 buiten dienst, gevolgd door de 641 in het najaar van 1955. Beide wagens werden in de periode 20-02 t/m 29-02-1956 onttakeld voor sloop en in maart 1956(voor de 29-ste) gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht.

Op 26-05-1955 werd uitzonderlijk het stel 379+619 ingezet als stadionextra op lijn 16.

Op 01-11-1955 brak om 16.30 uur de koppeling van het stel 373+630 van lijn 1, tijdens een omleiding, in de Raadhuisstraat. De 630 bleef alleen achter en werd door het stel 238+800 van lijn 13 opgeduwd naar de boog Rozengracht rechtsaf richting Marnixstraat(ex-lijn 14), waar de bijwagen werd opgehaald. Na herstel van de koppelingen kwamen de beide wagens weer in dienst.

In het voorjaar van 1957 reden de 630, 636, 639 en 645, vanwege grote slijtage, nog slechts zelden in de lijndienst en kwamen meestal alleen nog als extra's op straat. Door 2 aanrijdingen, waarbij zowel de 622 als de 634 beschadigd raakte en buiten dienst werd geplaatst, kwamen de 636 en 639 in mei weer in dienst op spitsdiensten en vanaf 25-06-1957 zelfs weer volledig terug in dienst, tezamen met de 630.

Op 08-07-1957 werden de 636 en 645 opgeslagen in de remise Lekstraat. De 645 ging later naar de Nieuwe Achtergracht, terwijl de 636 op 05-08-1957 weer terug in dienst kwam op lijn 2.

In de week van 16-09-1957 werden de eerste typewagens gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht. Dit betrof de bijwagens 622(ex-695), 634(ex-652) en 645.

Op 24-09-1957 werden de 630, 636 en 639 in de remise Nieuwe Achtergracht opgeslagen. Op 18-10-1957 waren de 620, 621, 624-626, 629, 635 nog in dienst op lijn 2. Ook de 642 was nog beschikbaar voor de dienst, maar was die dag niet op dienst.

Op 20-10-1957 reden voor het laatst voetbalextra's uit de 600-reeks op lijn 1. Dit waren die dag de wagens 620, 621, 624, 625, 629 en 635. Op 28-10-1957 werden de 623, 624, 629 en 637 vanuit de Havenstraat opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht. Hierdoor waren van deze reeks voor lijn 2 nog beschikbaar de wagens 619-621, 625, 626, 635 en 642.

Op 03-11-1957 reed de 620 nog één keer als extra dienst op lijn 1.

Op 11-11-1957 stonden de reserve-wagens 619 en 625 inmiddels buiten dienst.

Op 23-11-1957 was de 642 de laatste 600 die op lijn 2 inrukte en daarmee het 600-tijdperk afsloot. Die dag reden ook de 620, 621 en 628 op lijn 2. Op 25-11-1957 gingen de resterende wagens, de 619-621, 625, 626, 628, 635 en 642, naar de Nieuwe Achtergracht.

In de week van 13 t/m 23-01-1958 werden op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht de 619-621, 625, 626, 628(ex-649), 635, 639 en 642 als laatste typewagens gesloopt.

In hun gehele loopbaan hebben de "type-bijwagens" op vrijwel alle tramlijnen dienst gedaan. Hieronder volgt een overzicht van hun inzet met de bijbehorende periode en trajecten(in grote lijnen):
    - Lijn 1 (Amstelveenscheweg - Stationsplein vv.(t/m 1929); Hoofddorpplein - Stationsplein vv.(1929-1948); Stationsplein -
                    Stadionstraat vv.(vanf 1948):
                    Vanaf juni 1912 kwamen de typewagens op lijn 1 te rijden, achter de Union-motorwagens in de basisdienst. Tussen april en
                    juni 1932 reden enkele bijwagens in de aanvullende dienst tevens met de zgn. Seizoenwagens, de serie 230-235.
                    Vanaf juni 1942 werden aanvullende diensten verricht met de Stoeltjeswagens, reeks 301-320, als trekkracht.
                    Tot de voorlopige oorlogs-stop op 09-10-1944 zijn de combinatie 15+619 het gezicht geweest van lijn 1.
                    Op 18-06-1945 werd lijn 1 weer in dienst gesteld en ging weer rijden met de combinatie Union+Typewagen, waarbij
                    overwegend de lage verlengde exemplaren op lijn 1 werden ingezet. In maart 1947 werd een enkele dienst even met een
                    Stoeltjeswagen uitgevoerd, maar dit was weer snel voorbij. Vanaf de zomer van 1948 verschenen ook steeds meer hoge
                    nummers uit de reeks 619 op lijn 1, vooral als stadionextra's. De komst van de combinatie kortgekoppelde tramstellen
                    betekende tussen eind 1949 en half 1950 de buitendienst-stelling van de Union-motorwagens en de instroom van de reeks
                    356-390 als trekkracht. Op 18 juni 1950 reden ze voor het laatst als stadionextra's met Unions als trekkracht. Tot de
                    definitieve buitendienst-stelling in het najaar van 1957 bleven ze hier het beeld bepalen.
    - Lijn 2 (Koninginneweg - De Ruyterkade vv.(t/m 1921); Koninginneweg - Stationsplein vv.(1921-1948);
                    Hoofddorpplein - Stationsplein vv.(vanaf 1948):
                    Vanaf 1912 kwamen de typewagens op lijn 2 te rijden, achter de Union-motorwagens. Vanaf september 1922 verdween dit
                    materieel van de lijn. Pas na de tweede wereldoorlog werd lijn 2 op 14-04-1947 her-indienst gesteld en vanaf augustus 1948
                    verschenen weer typewagens op lijn 2, ditmaal met de Stoeltjeswagens, reeks 301, als trekkracht. In juni 1948 hadden wel
                    een paar keer typewagens als stadionextra's gereden met Unions. In de zomer van 1949 reed af en toe ook wel een
                    combinatie bestaande uit een Union en een 619-er. Eind september 1950 werden de combinaties vervangen door de stellen
                    476+881 en reden de Typewagens in principe niet op lijn 2. Pas vlak voor hun buitendienst-stelling kwamen ze in juni 1957
                    weer terug op de lijn, met als trekkracht de reeks 356-390, in kortgekoppelde samenstelling en reden daar tot hun
                    definitieve buitendienst-stelling in november 1957.
    - Lijn 3 (Mauritskade - Stationsplein vv.):
                    In september 1912 verschenen de typewagens, achter de Unions, op lijn 3. Medio zomer 1913 werd de trekkracht vervangen
                    door de nieuwe grootbordes-motorwagns, waarna ze in april 1914 geheel van lijn 3 verdwenen.
    - Lijn 4 (Amsteldijk - De Ruyterkade vv.(tot 1916); Trompenburgstraat - De Ruyterkade vv.(1916-1921); Trompenburgstraat -
                    Stationsplein vv.(1930-1939); Rivierenlaan - Stationsplein vv.(1939-1943):
                    In juli 1912 verschenen de typewagens op lijn 4, in de basisdienst achter de Unions en in de aanvullende dienst achter de
                    serie 230-235. In november 1913 verdwenen de bijwagens weer van lijn 4, om in april 1914 terug te keren in de basisdienst.
                    Ditmaal waren de Unions en de grootbordes-motorwagens als trekkracht in gebruik. In 1916 was het wederom afgelopen
                    met de inzet. Het duurde nu tot oktober 1933 eer de reeks 619 weer op lijn 4 kwamen te rijden, achter de Unions. Tussen
                    januari en september 1935 reden ze in de aanvullende dienst tevens met grootbordessers als trekkracht. Per 1 juli 1936
                    verdwenen ze voor de derde keer van de lijn. In oktober 1943 keerden ze voor de vierde en laatste keer terug op lijn 4 en
                    reden met de Unions tot de vervroegde oorlogs-stop van lijn 4 op 19-11-1943.
    - Lijn 5 (Weesperzijde - Spaarndammerplein vv.(t/m 1928); Weesperzijde - Zoutkeetsgracht vv.(1928-1929); Weesperzijde -
                    Spaarndammerplein vv.(1929-1930); Weesperzijde - Oostzaanstraat vv.(1930-1939); Amstelstation -
                    Oostzaanstraat vv.(1939-1944); Amstelstation - Centraal Station vv.(1945-1965):
                    Lijn 5 heeft ook langere tijd met de typewagens gereden. In juli 1913 verschenen de wagens op deze lijn, met de Unions als
                    trekkracht, en bleven de lijn trouw tot 26-01-1938, toen met losse motorwagens ging rijden. Op 28-05-1942 verschenen er
                    weer tramstellen op de lijn en de typewagens kwamen weer terug met de Unions als trekkracht. Vanaf juni 1942 werden in
                    de aanvullende diensten ook stellen met grootbordessers als trekkracht ingezet. Vanaf februari 1943 namen deze stellen de
                    combinaties met de Unions over en reden tot de oorlogs-stop op 09-10-1944. Op 18-06-1945 kwam lijn 5 terug in dienst en
                    in augustus 1945 kwamen de typewagens hier ook weer te rijden, met grootbordessers en Unions als voorgeleide. Tussen
                    april en november 1946 werd zelfs uitsluitend met Unions als trekkracht, waarna de gemengde dienst weer terugkeerde.
                    Vanaf juni 1947 verdwenen de Unions als trekkracht van de lijn en namen de grootbordessers de alleenheerschappij over.
                    In december 1947 namen de Utrechtenaren de basisdienst over en gingen de grootbordessers de aanvullende diensten met
                    de 619-ers rijden en vervingen de Utrechtenaren bij uitval. Begin september 1948 was het afgelopen met de inzet van de
                    reeks 619 op lijn 5.
    - Lijn 6 (Stadionplein - Station Muiderpoort vv.(1929-1942):
                    De tweede lijn 6, die op 22-05-1922 werd ingesteld, kende vanaf maart 1935 inzet van de combinaties 15+619.
                    Vanaf mei 1935 tot juli 1936 werden de aanvullende diensten gereden met de combinatie 301+619. Per 4 januari 1937
                    verdwenen ook de setjes 15+619 weer van lijn 6. In de oorlogsjaren reden tussen 26-03-1942 en de ophef per 26-05-1942
                    weer setjes 15+619 op lijn 6. Na de oorlog keerde lijn 6 in 1947 terug als stadionlijn bij evenementen, maar kende in principe
                    geen inzet van typebijwagens meer.
    - Lijn 7 (Kinkerstraat - Rapenburgerplein vv.(t/m 1924); Witte de Withstraat - Rapenburgerplein vv.(1924-1926);
                    Witte de Withstraat - Plantage Kerklaan vv.(1926-1927); Mercatorplein - Plantage Parklaan vv.(1927-1929);
                    Hoofdweg - Plantage Parklaan vv.(1929-1932):
                    Ook op lijn 7 kwamen de type-bijwagens in dienst vanaf 1922 achter de Unions. Vanaf 11-01-1923 ging de lijn met losse
                    Unions rijden en eindigde dus de bijwageninzet. Per 13-10-1927 keerde bijwageninzet terug en daarmee ook de combinatie
                    15+619 in de basisdienst. Vanaf oktober 1929 werden de aanvullende diensten uitgevoerd door de setjes 301+619.
                    Per januari 1931 werden tevens setjes 230+619 ingezet in de aanvullende diensten, die per maart 1931 de gehele
                    aanvullende diensten-inzet overnamen. In december 1931 verdwenen de typebijwagens geheel van lijn 7.
    - Lijn 8 (Rijnstraat - Stationsplein vv.:
                    Tussen 1924 en 19-04-1931 hebben de combinaties 15+619 dienst gedaan op lijn 8.
    - Lijn 9 (Linneausstraat - Stationsplein vv.(tot 1915); Linneausstraat - De Ruyterkade vv.(vanaf 1915):
                    Vanaf 5 juni 1913 kwamen de stellen 15+421 in dienst op lijn 9. In oktober 1914 verruilden zij hun trekkracht voor de reeks
                    301. De inzet was van korte duur, want in 1916 verdwenen ze geheel van lijn 9.
    - Lijn 10 (Zoutkeetsgracht - Station M.P. vv.):
                    De nieuwe reeks 421 kwamen in dienst op lijn 10 en reden vanaf december 1911 de dienst met Unions. Vanaf 5 juni 1913
                    werden ook grootbordeswagens gebruikt als trekkracht. In januari 1914 namen de grootbordessers het alleenrecht over.
                    In december 1914 werden de typewagens afgelost door boldakkers en was het gedaan met de inzet op lijn 10.
    - Lijn 11 (Station M.P. - Stationsplein vv.:
                    Op lijn 11 startte de inzet van de reeks 421 in juni 1913, achter de Union-motorwagens. Vanaf 1915 werden ze in de
                    aanvullende dienst ook achter de reeks 301 ingezet. Inmiddels vernummerd in de reeks 619 verdwenen de bijwagens in
                    januari 1922 van lijn 11. In september 1933 keerden ze, achter de Unions, terug op lijn 11 en reden daar tot 14-07-1940.
    - Lijn 12 (1e lijn: Beursplein - Sloterdijk vv.(1919); Nassauplein - Sloterdijk vv.(1919-1922); 4e lijn: Oostzaanstraat -
                    Stationsplein vv.(vanaf 1945):
                    Op de eerste lijn 12, werden ze ingezet, achter de Unions, van 12-07-1919 tot de ophef op 28-09-1922.
                    Pas de vierde lijn 12, die ingesteld werd op 18-06-1945(feitelijk de in tweeën gedeelde westelijke tak van lijn 5), kende weer
                    de inzet van de reeks 619. Dit keer werden ze ingezet achter grootbordes-motorwagens van de reeks 321-355. Vanaf maart
                    1947 werd tijdelijk de reeks 301 als trekkracht ingezet, maar al snel kwamen ze ook weer met grootbordessers te rijden, dit
                    keer echter uit de reeks 236-300. Medio september 1947 was het gedaan met de inzet op lijn 12. In de zomerdienst van 1948
                    kwamen ze weer voor een korte periode terug op lijn 12 en werden toen weer getrokken door de reeks 321-355, waarna het
                    defintief was afgelopen.
    - Lijn 13 (Czaar Peterstraat - Frederik Hendrikplantsoen vv.):
                    Vanaf januari 1923 kwam de reeks 619, achter de Unions, op lijn 13 te rijden, waar ze in augustus 1925 weer verdwenen.
    - Lijn 14 (van Hallstraat - Javaplein vv.(1915-1928); van Hallstraat - Linneausstraat vv.(vanaf 1932); van Hallstraat -
                    van Swindenstraat vv.(vanaf 1940):
                    Met ingang van 01-05-1915 kwamen deze bijwagens in de aanvullende diensten op lijn 14 te rijden, achter de Unions.
                    In 1918 verruilden zij hun trekkracht voor grootbordeswagens. In 1919 eindigde de inzet. Van juni 1932 tot september 1933
                    werden ze wederom met grootbordessers hier ingezet en tevens in de korte periode van 14 juli tot 9 september 1940,
                    ditmaal weer achter de Unions.
    - Theatertram - Lijn 15 (Station Willemspark - Plantage Parklaan vv.):
                    De komst van het algemeen overstaptarief gaf lijn 15 in 1932 de genadeslag. Een met veel aandrang door het publiek gedaan
                    verzoek voor des avonds de relatie Zuid-Plantagebuurt(met zijn schouwburgen) werd beantwoord met het invoeren van drie
                    ritten vv., waarvoor dan vrijgekomen materieel van lijn 1 werd gebruikt. Vanaf de instelling van die theaterlijn 15 op
                    17-02-1932 werden hier dus stellen 15+619 ingezet. Per 26-02-1932 gingen hier reeds losse Unions rijden. Natuurlijk was
                    zo'n materieel geen lang leven beschoren en op 13-06-1932 verdween de theatertram alweer.
    - Lijn 16 (Valeriusplein - Beursplein vv.(1918-1919):
                    Per 29-09-1918 verschenen op lijn 16 de combinaties 15+619 in de dienst, om hier in 1919 alweer te verdwijnen.
    - Lijn 17 (Amstelveenscheweg - Dam vv. (tot 1915); Amstelveenscheweg - Stationsplein vv.(1915-1919); Station Willemspark -
                    Stationsplein vv.(1919-1923); Mercatorplein - Stationsplein vv.(1927); Surinameplein - Stationsplein vv.(vanaf 1927):
                    In oktober 1914 kwamen de combinaties 15+421 op lijn 17 in dienst(m.u.v. de periode 15 t/m 22-11-1914 toen er losse Unions
                    reden). In 1919 verschoven de 619-ers(inmiddels vernummerd uit de reeks 421) naar de aanvullende diensten.
                    Vanaf augustus 1919 t/m oktober 1920 reden de combinaties 236+701+619, waarna de inzet op deze lijn eindigde. Pas vanaf
                    14-07-1927 kwamen de stellen 15+619 weer op lijn 17 te rijden. Echter tussen 17-11 en 08-12-1927, tevens tussen
                    22-08-1929 en 09-01-1930 reden er losse Unions en de reeks 619 dus niet. Per 18-12-1933 ging lijn 17 geheel met losse
                    motorwagens rijden en eindigde de inzet van de bijwagens weer. Op 09-09-1940 kwam de bijwageninzet terug en daarmee
                    ook de combinatie 15+619 en ze bleven daar rijden tot de oorlogs-stop op 09-10-1944. Vanaf juli 1942 reden ze ook
                    regelmatig met Stoeltjeswagens en Grootbordessers in de aanvullende diensten. Na de oorlog werd lijn 17 pas op 23-01-1947
                    weer heringesteld. De typewagens reden hier niet meer in dienst, uitgezonderd een korte periode in de aanvullende diensten
                    in augustus 1948, met de Unions.
    - Lijn 19 (5e lijn: Czaar Peterstraat - Stationsplein vv.):
                    Op de per 01-01-1932 ingestelde lijn 19 reden tussen februari en mei 1932 stellen 15+619 in de aanvullende diensten. De lijn,
                    die vanaf 15-05-1933 nog slechts met losse motorwagens reed, werd uiteindelijk op 01-06-1938 verbust.
    - Lijn 20 (1e lijn: Amstellaan - Noordermarkt vv.(1929-1930):
                    Vanaf 6 juli 1929 ging lijn 20 met tramstellen rijden. De eerste week reden de oude motorwagens 1-10 als trekkracht en de
                    Unions alleen in de aanvullende diensten, maar al vanaf 11 juli namen de Unions de gehele dienst als trekkracht over.
                    Vanaf 3 april 1930 ging de lijn weer bijwagenloos rijden en was de inzet voorbij.
    - Lijn 21 (Javaplein - Stationsplein vv.(1928-1929); Molukkenstraat - Stationsplein vv.(1929-1932):
                    Op 5 januari 1928 ging de lijn van start met losse Unions. Al vanaf 16-01-1928 gingen ze rijden met typewagens, in
                    combinatie met EMW-motorwagens, aan de haak. Op 1 januari 1932 werd de lijn opgeheven.
    - Lijn 23 (Stadionplein - Zoutkeetsgracht vv.):
                    Tussen november 1933 en 05-11-1934 reden de combinaties 15+619 op lijn 23, waarna lijn 23 weer los ging rijden. Alleen op
                    zaterdag werd wel met tramstellen gereden in de perioden 09-05-1938 tot 28-08-1939, tevens 26-08-1940 en
                    26-05-1942, waarbij dan weer de setjes 15+619 werden ingezet. Na de oorlog keerde de lijn alleen bij evenementen in het
                    Olympisch Stadion terug en reed tussen 1947 en 1958. In die periode werden ook de typewagens af en toe ingezet op deze
                    stadionlijn. In 1947 reden ze met de Unions, in 1948 met de reeks 236 en 356, tussen eind 1949 en 1950 met de reeks 301, in
                    1951 en 1952 met de reeks 356. Daarna reden ze niet meer in deze diensten.
Op de lijnen 15, 18, 22 en 24-26 vond in de regel geen inzet van (deze) bijwagens plaats, maar in de praktijk kan dit uitzonderlijk wel eens plaatsgevonden hebben. De inzet in de basisdienst betekende overwegend dat het materieel van aanvang dienst tot einde dienst was aan te treffen, terwijl de aanvullende diensten met name spitsversterking betrof en/of enkele dagdiensten. Buiten deze reguliere diensten werd het tweeassig materieel nog regelmatig op de diverse lijnen ingezet als extra's, waarbij dan ook op lijnen werd gereden, waar de inzet (tijdelijk) niet gebruikelijk was.

      Het verdere verloop bij de Museumvloot vanaf 1958:

In 1958 werd bij de NZH de serie B31-B36 afgevoerd, ofwel de voormalige reeks 662-667. De B32(ex-GTr-663) werd verkocht aan het Nederlands Tram Museum in Weert(dat overigens in 1990 werd opgeheven), waar de wagen weer zijn Amsterdamse jasje 663 aantrok.

In 1967 werd de 663 in Weert door de TS geruild voor boldakker 739, waardoor deTS de nieuwe eigenaar van de 663 werd.
Op 13-11-1967 kwam de 663 uit Weert terug en ging via de remise Lekstraat op 14-11-1967 door naar de TS-basis Bovenkarspel.
In de week van 18 t/m 23-08-1969 werd de 663 naar het NS-emplacement Hoorn verhuisd, waarna hij op 19-02-1974 per trailer van de firma Winder naar de nieuwe TS-locatie Karperweg in Amsterdam werd overgebracht.

Tot 2002 stond de wagen in Amsterdam te wachten op restauratie, waar overigens wel een begin mee was gemaakt, maar later weer was stilgelegd. De wagen ging in 2002 van Amsterdam naar Utrecht en later door naar Overloon, de TS-opslagloods in de omgeving van Vught. De Stichting Tramwerk nam uiteindelijk de wagen in 2005 onder haar hoede en restaureerde de wagen tot in detail terug in de uitvoering 1916. In april 2007 stond de 663 enkele dagen op de restauratiebeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch om daar een beeld te geven van het restaureren van een historische tram. In de werkplaats van de Haagse remise Lijsterbesstraat kon het werk in het voorjaar van 2009 succesvol worden afgerond. De wagen werd na proefritten in Den Haag op 7 mei 2009 overgebracht naar Amsterdam en op 10 mei 2009 officieel in gebruik genomen. Sindsdien is de wagen in beheer bij de TS en Tramwerk en staat gestald in de remise Lekstraat van het GVB, waarbij de wagen op gezette tijden wordt ingezet voor bijzondere ritten in de stad of op de Museumtramlijn Amsterdam.

Veel wagenbakken werden rond 1950 door de sloper doorverkocht als noodwoningen en uinhuisjes. In de daaropvolgende decennia zijn de meeste wagens alsnog door sloop definitief aan hun einde gekomen. Bijwagen 679, of althans de resten daarvan, werd in 20.. ontdekt als zomerhuisje aan het Kinselermeer en kon worden toegevoegd aan de museumtramvloot. De wagen wacht voorlopig op restauratie.

    Tweede Keer      DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT   Uit Duitsland Laatste Inzet
Wagennr. Afgeleverd op Vernummerd op     Tot Vernummerd op     Tot Verlengde wagenbak       Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst     Op Lijn    Afvoer op Afvoer naar
      401      -    -1913      -    -1916/8     619          ---       --      11-12-1940               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      402      -    -1913      -    -1916/8     620          ---       --            -    -1940               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      403      -    -1913      -    -1916/8     621          ---       --      17-05-1941               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      404      -    -1913      -    -1916/8     622       -     -1941     695             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      405      -    -1913      -    -1916/8     623          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---   28-10-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      406      -    -1913      -    -1916/8     624          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---   28-10-1957                                          -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      407      -    -1913      -    -1916/8     625          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      408      -    -1913      -    -1916/8     626          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      409      -    -1913      -    -1916/8     627          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---        -06-1950                                          -     -1950 sloperij
      410      -    -1913      -    -1916/8     628       -     -1941     649             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      411      -    -1913      -    -1916/8     629          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---   28-10-1957                                          -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      412      -    -1913      -    -1916/8     630          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---   24-09-1957           1                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      413      -    -1913      -    -1916/8     631          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---        -11-1949                                          -     -1950 sloperij
      414      -    -1913      -    -1916/8     632          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---        -07-1950                                          -     -1952 sloperij
      415      -    -1913      -    -1916/8     633       -     -1941     650             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      416      -    -1913      -    -1916/8     634       -     -1943   " 652 "             ---               --            ---          ---             ---        -     -1935                                          -03-1943 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 107)
      417      -    -1913      -    -1916/8     635          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---   25-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      418      -    -1913      -    -1916/8     636          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---   24-09-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      419      -    -1913      -    -1916/8     637          ---       --            -    -1943               --            ---          ---             ---   28-10-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      420      -    -1913      -    -1916/8     638          ---       --            -    -1942               --            ---          ---             ---        -06-1950                                          -     -1952 sloperij
 
      421      -    -1911      -    -1916/8     639          ---       --            -    -1944               --            ---          ---             ---        -09-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      422      -    -1911      -    -1916/8     640          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -09-1948                                          -     -1950 sloperij
      423      -    -1911      -    -1916/8     641          ---       --            -    -1944               --            ---          ---             ---        -11-1955           1                               -03-1956 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      424      -    -1911      -    -1916/8     642          ---       --            -    -1946               --            ---          ---             ---   23-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      425      -    -1911      -    -1916/8     643          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -09-1947           5                               -     -1950 sloperij
      426      -    -1911      -    -1916/8     644          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      427      -    -1911      -    -1916/8     645          ---       --            -    -1946               --            ---          ---             ---        -03-1957           1                               -09-1957 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      428      -    -1911      -    -1916/8     646          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -04-1948           5                               -     -1950 sloperij
      429      -    -1911      -    -1916/8     647          ---       --             ---         22-01-1945        Bremen      15-05-1946        -07-1946        -06-1949           5                               -     -1950 sloperij
      430      -    -1911      -    -1916/8     648          ---       --            -    -1946               --            ---          ---             ---        -02-1955           1                               -03-1956 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
 
      431      -    -1912      -    -1916/8     649       -     -1943     628            -    -1943               --            ---          ---             ---   23-11-1957           2                               -01-1958 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      432      -    -1912      -    -1916/8     650       -     -1943     633            -    -1943               --            ---          ---             ---        -11-1949                                          -     -1950 sloperij
      433      -    -1912      -    -1916/8     651          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      434      -    -1912      -    -1916/8     652       -     -1943     634            -    -1943               --            ---          ---             ---        -05-1957           2                               -09-1957 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      435      -    -1912      -    -1916/8     653          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      436      -    -1912      -    -1916/8     654          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                      15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 104)
      437      -    -1912      -    -1916/8     655          ---       --             ---         03-01-1945        Bremen      14-07-1945        -01-1946        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      438      -    -1912      -    -1916/8     656          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                      15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 106)
      439      -    -1912      -    -1916/8     657          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                      15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 102)
      440      -    -1912      -    -1916/8     658          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -04-1949                                          -     -1950 sloperij
      441      -    -1912      -    -1916/8     659          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -09-1948                                          -     -1950 sloperij
      442      -    -1912      -    -1916/8     660          ---       --             ---         02-01-1945       Dortmund      19-04-1946        -08-1947        -05-1949           1                               -     -1950 sloperij
      443      -    -1912      -    -1916/8     661          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                      15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 105)
      444      -    -1912      -    -1916/8     662          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B31)
      445      -    -1912      -    -1916/8     663          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B32)
      446      -    -1912      -    -1916/8     664          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B33)
      447      -    -1912      -    -1916/8     665          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B34)
      448      -    -1912      -    -1916/8     666          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B35)
      449      -    -1912      -    -1916/8     667          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     19-08-1940 N.Z.H.V.M., Haarlem(id. als rijtuig B36)
      450      -    -1912      -    -1916/8     668          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      451      -    -1912      -    -1916/8     669          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      452      -    -1912      -    -1916/8     670          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
 
      471      -    -1913      -    -1916/8     671          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -04-1948           5                               -     -1950 sloperij
      472      -    -1913      -    -1916/8     672          ---       --             ---         02-01-1945       Dortmund      13-05-1946        -06-1947        -09-1949           1                               -     -1950 sloperij
      473      -    -1913      -    -1916/8     673          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      474      -    -1913      -    -1916/8     674          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      475      -    -1913      -    -1916/8     675          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 101)
      476      -    -1913      -    -1916/8     676          ---       --             ---         29-12-1944       Dortmund      20-05-1946        -05-1947        -09-1949           1                               -     -1950 sloperij
      477      -    -1913      -    -1916/8     677          ---       --             ---         02-01-1945        Bremen      14-07-1945        -07-1945        -12-1948           1                               -     -1950 sloperij
      478      -    -1913      -    -1916/8     678          ---       --             ---         03-01-1945       Dortmund      23-04-1946        -01-1947        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      479      -    -1913      -    -1916/8     679          ---       --             ---         29-12-1944       Dortmund      23-04-1946        -06-1948        -09-1948           1                               -     -1950 sloperij
      480      -    -1913      -    -1916/8     680          ---       --             ---         16-01-1945       Dortmund          ---             ---        -     -1947                                          -     -1947 "niet gerepatrieerd uit Duitsland en uit het bestand geschrapt"
      481      -    -1913      -    -1916/8     681          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      482      -    -1913      -    -1916/8     682          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      483      -    -1913      -    -1916/8     683          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                     15-10-1941 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 103)
      484      -    -1913      -    -1916/8     684          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -04-1948           5                               -     -1950 sloperij
      485      -    -1913      -    -1916/8     685          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      486      -    -1913      -    -1916/8     686          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      487      -    -1913      -    -1916/8     687          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -09-1948           1                               -     -1950 sloperij
      488      -    -1913      -    -1916/8     688          ---       --             ---         26-02-1945       Dortmund      20-08-1945        -06-1946        -07-1949           1                               -     -1950 sloperij
      489      -    -1913      -    -1916/8     689          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     21-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 69 of 68)
      490      -    -1913      -    -1916/8     690          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     27-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 70)
      491      -    -1913      -    -1916/8     691          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -03-1943 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 108)
      492      -    -1913      -    -1916/8     692          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     27-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 71)
      493      -    -1913      -    -1916/8     693          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -03-1943 Gemeente Tram Arnhem(GTA), Arnhem(id. als rijtuig 109)
      494      -    -1913      -    -1916/8     694          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     16-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 68 of 69)
      495      -    -1913      -    -1916/8     695       -     -1943     622            -    -1942               --            ---          ---             ---        -05-1957                                          -09-1957 "gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      496      -    -1913      -    -1916/8     696          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     12-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 72)
      497      -    -1913      -    -1916/8     697          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     25-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 73)
      498      -    -1913      -    -1916/8     698          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -19                                          -     -1941 sloperij
      499      -    -1913      -    -1916/8     699          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     16-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 74)
      500      -    -1913      -    -1916/8     700          ---       --             ---               --            ---          ---             ---        -     -1943                                     18-11-1943 Stadtwerke Beuthen(Duitsland) (id. als nummer 75)

                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links